شماره: 30569
1399/06/29
بازدید مدیر گروه پرستاری از کارآموزی دانشجویان در مرکز روان پزشکی

روز چهارشنبه 26/6/99 مدیرگروه پرستاری از کارآموزی دانشجویان در مرکز روان پزشکی بازدید نمودند در این بازدید کیفیت آموزش بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت.

روز چهارشنبه 26/6/99 مدیرگروه پرستاری از کارآموزی دانشجویان در مرکز روان پزشکی بازدید نمودند در این بازدید کیفیت آموزش بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت.

حق انتشار محفوظ است ©