شماره: 36811
1400/09/29
بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان طالقانی(ره)

روز سه شنبه  23/9/1400مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بخش های مختلف بیمارستان آیت طالقانی(ره) بازدید نمودند در این بازدید ضمن بررسی کیفیت آموزش بالینی در مورد مسائل و مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

حق انتشار محفوظ است ©