شماره: 36927
1400/10/11
برگزاري مراسم نمادين روپوش سفيد

به منظور نهادينه كردن اخلاق حرفه اي در دانشجويان جديدالورود رشته هاي پرستاري، مامايي و فوريت هاي پزشكي، مراسم نمادين روپوش سفيد در تاريخ 06/10/1400 در فضاي باز پرديس 2 برگزار گرديد.

حق انتشار محفوظ است ©