اعضای شورای آموزشی

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی
رشته تحصیلی
سمت
دکترحمید تقی نژاد
استادیار
پرستاری
ریاست دانشکده
دکتر جهانگیر عبدی
استادیار
 باکتری شناسی
مدیرکل آموزش
فریده دشتبانی
کارشناس
پرستاری
دبیر جلسه
ملوک جعفرپور مربی مامایی  معاون دانشکده
 زینب سهرابی
 مربی  مامایی  مدیر گروه مامایی
 معصومه شوهانی
 استادیار  پرستاری  مدیر گروه پرستاری
ساسان پورمنتی  کارشناس علوم آزمایشگاهی دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
جستجو