طراحی سایت
سرپرست امور عمومی

 

نام ونام خانوادگی : جناب آقای دکتر عبدالصبا قاسمی


 

شرح وظایف

شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی:

1- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحد های تحت سرپرستی

 2- سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف مسئولیت ها و اختیارات واحد های تحت سرپرستی

3- نظارت و کنترل مرخصی استحقاقی و استعلاجی ( ساعتی و روزانه ) پس از جمع بندی ارسال ماهانه به کارگزینی معاونت آموزشی

4- نظارت بر اور نقلیه ( خودرو و بخش خصوصی ، ثبت تردد آن ها)

5- نظارت و پیگیری حسن انجا کار واحد های ذیربط دانشکده شامل : خدمات ، انبار ، تاسیسات ، دبیر خانه و .........

جستجو