سرپرست امور عمومی

 

نام ونام خانوادگی : عبدالمراد میرحسینی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت

نوع استخدام : رسمی،قطعی
تلفن تماس : 08432237399
ایمیل:  mirhosini213@gmail.com
 

جستجو