طراحی سایت
انباردار

نام و نام خانوادگي: عبدالسعید حسینی
مقطع تحصيلي: دیپلم
پست سازمانی : انباردار 
شماره تماس :
08432237399

شرح وظایف:

- تحویل گرفتن اجناس و کالاهای خریداری شده ، طبق اسناد و مدارک خرید از مأمور خرید  .
- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آن ها و فاکتور خرید .
-  صدور رسید انبار پس از تحویل گرفتن کالا .
- صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا و صدور فرم های مرجوعی برگشت از خرید و صدور برگ درخواست خرید کالا و امضاء کلیه اسناد مربوطه .
- ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارت های انبار .
- طبقه بندی ، تنظیم و کدگذاری کالا و اجناس وارده به انبار .
- حفظ و حراست اجناس و رعایت اصول ایمنی در انبار .
- ارائه گزارش های لازم به مقامات ما فوق اعم از میزان سفارشات و اجناس مورد نیاز و میزان مصرفی و غیر مصرفی صادره از انبار .
- شرکت در دوره های آموزشی و باز آموزی مرتبط با شغل مورد نظر .
- بررسی تاریخ مصرف اجناس و کالاها و تمهیدات لازم درخصوص اولویت خروج کالاهایی که زودتر خریداری شده اند .

جستجو