طراحی سایت
مسئول واحد

نام و نام خانوادگي: روضان مرادی
مقطع تحصيلي: دیپلم
رشته تحصيلي
شماره تماس : 08432235710

شرح وظايف بايگان :
1- حفظ ونگهداري نامه ها ، اوراق ، اسناد ومدارك وپرونده هاي محرمانه مطابق مقررات واصول بايگاني وتهيه وفهرست مربوط براساس روش تعيين شده .
2-تهيه خلاصه پرونده طبق دستور مقام ما فوق .
3- ارسال پرونده هاي درخواست شده بقسمتهاي مربوطه .
4- تشكيل پرونده جديد در صورت لزوم .
5- تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام ما فوق .
6- صورت برداري ، طبقه بندي وكد گذاري وبايگاني پروندها طبق دستور العملهاي مربوط واحتياجات سازمان متبوع .
7- حفظ ونگهداري پرونده ها در مقابل آفات ، رطوبت ، حرارت نور وآتش سوزي وغيره .
8- تهيه گزارشات مورد لزوم .
9- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق .

 

جستجو