طراحی سایت
حسابدار

نام و نام خانوادگي: جلیل آزادی
مقطع تحصيلي: فوق دیپلم
رشته تحصيلي: حسابداری
شماره تماس :
08432227399

 

شرح وظايف حسابدار  :
1- ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتي در نرم افزار حسابداری تعهدی 

2- رسيدگي به پيش پرداخت ها وعلي الحساب ها و اسناد ومدارك مربوط از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي .
3- تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرم هاي محاسباتي ، گزارش هاي لازم و بودجه تفصيلي .
4- رسيدگي، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي و حسابداري .
5- شركت در جلسات مناقصه ها، جلسات اداری و مالی.
6- مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آن .
7-انجام سایر امورات مربوطه طبق دستور مقام مافوق.

جستجو