طراحی سایت
مسئول خدمات امور عمومی

نام و نام خانوادگي: روضان مرادی
مقطع تحصيلي: دیپلم
رشته تحصيلي
شماره تماس
08432237399

شرح وظايف مسئول خدمات :
1- نظارت بر امور مربوطه به نگهداري وحراست ونظارت ساختمان وتأسيسات موجود در آن .
2- نظارت بر حسن انجام كار خدمتگزاران ماموران خدماتي مربوطه .
3- تعيين، برآورد و بررسي احتياجات واحدهاي مستقر در ساختمان تحت نظر تهيه گزارش هاي لازم جهت مسئولين مربوطه  .
4- پيگيري كليه تقاضاهاي ارسالي واحد مربوطه به كار پردازي تاحصول نتيجه .
5- كنترل ورود و خروج متقاضيان و اشخاص وارده به ساختمان .
6- اقدام براي رفع عيب و نواقص ساختمان هاي تحت نظر خود .
7- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق .
8- جمعداري اموال ساختمان تحت حراست خود در صورت لزوم باصدور ابلاغ جداگانه .

جستجو