طراحی سایت
مسئول دبیرخانه

نام و نام خانوادگي: صفیه کرمعلی پور

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس : 08432237399

 

 

شرح وظایف :

شرح وظايف مسئول دبيرخانه  :
1- راهنمايي شاغلين طبقات مادون در انجام وظايف محوله .
2- دريافت نامه ها ، اوراق ، پرونده ها وساير مكاتبات رسيده به حوزه محل خدمت وثبت خلاصه مشخصات وجريان آنها در رايانه يا دفاتر مربوطه .
3- تفكيك وتوزيع نامه ها ، گزارشات وساير مكاتبات بين افراد واحد مربوطه .
4- استفاده از نرم افزارهاي پردازش متن ، دريافت وارسال نامه هاي الكترونيكي .
5- پاسخگويي به مراجعين وراهنمايي آنها به واحدهاي مربوطه .
6- تهيه گزارشات مورد لزوم جهت مقام ما فوق .

 

جستجو