طراحی سایت
Enter Title

  مسئول : جناب آقای ملایی

مدر تحصیلی: دیپلم

شرح وظايف كارپرداز :
1- رسيدگي به درخواست هاي خريد مورد لزوم واحدها .
2- تهيه اوراق استعلام بهاء و تسليم آن به مقام ما فوق .
3- تهيه پيش نويس آگهي هاي مناقصه خريد .
4- خريد اجناس درخواست شده پس از استعلام بهاء و تحويل آن به انبار .
5- تنظيم اسناد كارپردازي و ارائه به حسابداري .
6- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق .

 

جستجو