طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
26
چکیده:   جلسه گروه مامایی در تاریخ 6/6/96 ساعت  8 تا 10 صبح  با حضور اعضای هیئت علمی و مربیان آموزشی گروه  در محل دفتر مدیرگروه مامایی تشکیل شد . در این جلسه واحدهای تئوری و کارآموزی اعضای گروه مامایی مشخص ودر خصوص برگزاری آزمون آسکی و آزمون فاینال دانشجویان مامایی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
26
چکیده: آزمون فاینال دانشجویان مامایی در تاریخ 13/6/96 لغایت 23/6/96 در دو شیفت صبح و عصر با تلاش مربیان آموزشی و اساتید گروه مامایی در مراکز آموزشی و درمانی شهر ایلام برگزار شد.
26
چکیده: جلسه گروه مامایی درتاریخ 17/4/96 با حضور اعضای گروه مامایی و مدیر گروه پرستاری ومسئول EDO دانشکده  وبا حضور خانم داوودیان (مسئول کارگروه باز نگری لاگ بوک های الکترونیک دانشگاه ) درمحل دفتر مدیرگروه مامایی در خصوص بررسی جزئیات فرم  الکترونیک لاگ بوک های پرستاری ومامایی تشکیل شد.
26
چکیده: جلسه گروه مامایی درتاریخ 14/4/96 با حضور اعضای هیئت علمی گروه مامایی ومسئول EDO دانشکده درمحل دفتر گروه مامایی در  خصوص بررسی فرمت الکترونیک لاگ بوک های دانشجویان مامایی تشکیل شد.
25
چکیده: طرح دروس خانم جعفرپور و خانم رضایی در سایت گروه مامائی اضافه شده است.
14
چکیده:  برای مشاهده برنامه کارآموزی در نیمسال دوم 93-94 به منوی آموزش قسمت برنامه کارآموزی مراجعه نمایید.
جستجو