اعضا هیئت علمی و مربیان

                                                                                              

 

                                                                                                      

اعضاء هیئت علمی گروه مامایی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تحصیلات

ایمیل

cv

برنامه هفتگی

1

ملوک جعفرپور

 

مربی

کارشناس ارشد مامایی

Jaafarpour-m@medilam.ac.ir

 لینک

 لینک

2

زینب سهرابی

 

مربی

کارشناس ارشد مامایی

suhrabi-z@medilam.ac.ir

 

لینک

3

اشرف دیرکوند مقدم

 

مربی

کارشناس ارشد مامایی

Direkvand-a@medilam.ac.ir

 

 

 

4

مهناز شفیعیان

مربی

کارشناس ارشد مامایی

sh.mahnaz1@yahoo.com

لینک

لینک

 

 

مربیان آموزشی گروه مامایی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

ایمیل

برنامه هفتگی

1

بتول سلیمان نژاد

کارشناس مامایی

 

 لینک

2

ناهید منصورپور

کارشناس مامایی

 

لینک

3

صدیقه کریمی

کارشناس ارشد مامایی

karimi_sedighe@yahoo.com

لینک

4

ملیحه اکبری

کارشناس ارشد مامایی

akbarimalihe@yahoo.com

 

لینک

جستجو