به وب سایت گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی خوش آمدید.

 

 

 

 

برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1398

 

بيانيه و رسالت (Mission) گروه مامائي

تربيت دانش آموختگاني که نيازهاي جامعه را در زمينه انجام مراقبتهاي مربوط به بارداري و آموزش به زنان جامعه تامين کرده و در انجام وظايف خود دانش و مهارت کافي و کامل داشته باشند

جستجو