مدیرگروه

 نام و نام خانوادگي: دکتر نسیبه شریفی

مقطع تحصيلي: دکترا

رشته تحصيلي: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهي : استادیار

تلفن محل کار :

 رزومه

پست الکترونیک :

n-sharifi @medilam.ac.ir

Nasibe.sharifi@yahoo.comشرح وظایف مدیرگروه
جستجو