مدیرگروه

 نام و نام خانوادگي: دکتر نسیبه شریفی

مقطع تحصيلي: دکترا

رشته تحصيلي: بهداشت باروری
رتبه دانشگاهي : استادیار

تلفن محل کار :

 رزومه

پست الکترونیک :

n-sharifi @medilam.ac.ir

Nasibe.sharifi@yahoo.comشرح وظایف مدیرگروه

شرح وظایف مدیران گروه های آموزشی
1. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه  بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
2. - ارائه برنامه های اجرایی برای رشد کمی و کیفی آموزشی و توسعه گروه آموزشی ذیربط حداکثر سه ماه پس از صدور حکم ، با مشارکت کلیه اعضای گروه و براساس طرح جامع راهبردی دانشگاه
3.  تدوین و ارائه تقویم و برنامه زمان بندی حضور خود و اعضاء هیات علمی گروه ، جلسات و سایر فعالیتهای ( آموزشی و پژوهشی ) مرتبط با گروه آموزشی و اطلاع رسانی موثر و شفاف در این زمینه به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
4.  مستند سازی اسناد و سوابق در گروه و ساماندهی و طراحی بانک اطلاعات مدون گروه
5.  جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط
6.  اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه آموزشی براساس دستورالعمل های ابلاغی و مستند سازی نتایج آن به طور ادواری به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی گروه و ارائه آن به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
7.  روز آمد نمودن و باز نگری برنامه های درسی و آموزشی گروه و نظارت و اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوط
8.  برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای هیات علمی و دانشجویان
9. برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها ، میز گردها ، کارگاههای آموزشی و دوره های کوتاه مدت تخصصی
10.  پاسخگویی مکتوب ، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشکده و دانشگاه
11. مشارکت و همکاری در فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و فوق برنامه دانشکده و دانشگاه
12.  برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص ( هیات علمی و کارشناس ) و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی
13.  تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه و اعضای هیات علمی ذیربط در پایان هر سال تحصیلی و در پایان دوره مدیریت و ارائه آنها به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
14.  توزیع عادلانه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی گروه ( دروس ، پایان نامه ها ، رساله ها و سایر موارد)
15.  نظارت بر انجام فعالیتها در گروه و اجرای ضوابط و آیین نامه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و اداری و مالی و سایر مصوبات شوراهای دانشکده و دانشگاه
16.  برنامه ریزی جهت انجام طرحهای پژوهشی کاربردی و مورد نیاز کشور به کمک اعضای هیات علمی در گروه
17.  همسو نمودن فعالیتهای گروه با راهبردها و سیاستهای کلان دانشکده و دانشگاه
18.  برنامه ریزی و نظارت بر تصویب و اجرای به موقع پایان نامه ها ، رساله ها ، آزمونها و سمینارهای دوره ای دانشجویان
19. برنامه ریزی برای توسعه رشته تحصیلی در گروه و تاسیس گرایشهای کاربردی مورد نیاز و ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای در گروه
20.  برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای اعضای هیات علمی گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمی و فرهنگی و تعامل با دانشجویان
21.  برنامه ریزی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای گروه
22.  تلاش و ترغیب اعضای هیات علمی در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی ( مقاله علمی - پژوهشی ، علمی ترویجی ، کنفرانسها ، تالیف و تصنیف ، نقد کتاب ، اختراع ، جشنواره های علمی ، هنری ، مسابقات بین المللی و ..) - انجام سایر امور ارجاعی از سوی دانشکده و دانشگاه
23.  برنامه ریزی بهینه برای ارائه دروس آموزشی و نظارت بر ثبت نام دانشجویان در آغاز هر ترم .
24. رعایت مقررات و قوانین و ضوابط مالی در کسب درآمدها و هزینه کرد

 

جستجو