طراحی سایت
اعضای گروه

 


نام اساتید
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
CV
Email
برنامه هفتگی
دکتر مصیب مظفری
دکتری
پرستاری
استادیار
 
لینک
دکتر حمید تقی نژاد
دکتری
پرستاری
استادیار
    لینک
دکتر آرمان آزادی
دکتری
پرستاری
استادیار
 

دکتر معصومه شوهانی
دکتری
پرستاری
استادیار

shohani-m@medilam.ac.ir


 

دکتر معصومه اطاقی
دکتری
پرستاری
استادیار

otaghi-m@medilam.ac.ir 

لینک
  دکتر افسانه رئیسی فر
 دکتری  پرستاری  استادیار      
 سارا محمدنژاد
کارشناس ارشد
پرستاری سالمندی
مربی
لینک
محمدرضا بسطامی
کارشناس ارشد
پرستاری ویژه
مربی
لینک
  اسد ایمانی
 کارشناسی ارشد
 پرستاری داخلی- جراحی
 مربی      
 حدیث نظری
 کارشناسی ارشد
  پرستاری کودکان
 مربی
  لینک دانلود
  لینک
فروزان کامران
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
     لینک
پروین احمدی
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
لینک
شیدا ایمانی
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
 فریدون صابری نژاد
 کارشناس  پرستاری مربی
 لینک دانلود
  لینک
مریم دلشادی
 کارشناس پرستاری
مربی
 لینک دانلود
  لینک
 پرند سلیمانی فرد
 کارشناس پرستاری
مربی
  psoliemanifard@gmail.com  لینک
 

 

جستجو