اعضای گروه

 

 

نام اساتید
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
CV
Email
برنامه هفتگی
دکتر مصیب مظفری
دکتری
پرستاری
استادیار
 
 
دکتر حمید تقی نژاد
دکتری
پرستاری
استادیار
 
دکتر آرمان آزادی
دکتری
پرستاری
استادیار
 
 
دکتر معصومه شوهانی
دکتری
پرستاری
استادیار

shohani-m@medilam.ac.ir

 
 
کلیک کنید
دکتر معصومه اطاقی
دکتری
پرستاری
استادیار

otaghi-m@medilam.ac.ir

کلیک کنید
  دکتر افسانه رئیسی فر  دکتری  پرستاری  استادیار  لینک دانلود    کلیک کنید
 سارا محمدنژاد
کارشناس ارشد
پرستاری سالمندی
مربی
کلیک کنید
محمدرضا بسطامی
کارشناس ارشد
پرستاری ویژه
مربی
 
  اسد ایمانی  کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی- جراحی  مربی      
حمید حیدر زاده  کارشناسی ارشد  پرستاری داخلی - جراحی مربی      
 حدیث نظری  کارشناسی ارشد   پرستاری کودکان  مربی   لینک دانلود   لینک دانلود
فروزان کامران
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
 
پروین احمدی
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
 
 فریدون صابری نژاد  کارشناس  پرستاری مربی  لینک دانلود    
مریم دلشادی  کارشناس پرستاری مربی  لینک دانلود    
فاطمه نظری کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه مربی      
 پرند سلیمانی فرد  کارشناس پرستاری مربی   psoliemanifard@gmail.com  
فاطمه داراب زاده کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی مربی      

 

 

 

جستجو