طراحی سایت
اعضای گروه

 


نام اساتید
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
CV
Email
برنامه هفتگی
دکتر مصیب مظفری
دکتری
پرستاری
استادیار
 
دکتر حمید تقی نژاد
دکتری
پرستاری
استادیار
دکتر آرمان آزادی
دکتری
پرستاری
استادیار
 

دکتر معصومه شوهانی
دکتری
پرستاری
استادیار

shohani-m@medilam.ac.ir


 
کلیک کنید
دکتر معصومه اطاقی
دکتری
پرستاری
استادیار

otaghi-m@medilam.ac.ir 

کلیک کنید
  دکتر افسانه رئیسی فر
 دکتری  پرستاری  استادیار     کلیک کنید
 سارا محمدنژاد
کارشناس ارشد
پرستاری سالمندی
مربی
کلیک کنید
محمدرضا بسطامی
کارشناس ارشد
پرستاری ویژه
مربی
  اسد ایمانی
 کارشناسی ارشد
 پرستاری داخلی- جراحی
 مربی     لینک دانلود
حمید حیدر زاده
 کارشناسی ارشد
 پرستاری داخلی - جراحی
مربی
    لینک دانلود
 حدیث نظری
 کارشناسی ارشد
  پرستاری کودکان
 مربی
  لینک دانلود
  لینک دانلود
فروزان کامران
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
 
پروین احمدی
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
لینک دانلود
 فریدون صابری نژاد
 کارشناس  پرستاری مربی
 لینک دانلود
  لینک دانلود
مریم دلشادی
 کارشناس پرستاری
مربی
 لینک دانلود
 
 پرند سلیمانی فرد
 کارشناس پرستاری
مربی
  psoliemanifard@gmail.com  
 

 

جستجو