کارشناس پژوهش دانشکده
 

نام و نام خانوادگی: مهدی زرین سبب

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصيلی: مدیریت آموزشی

ايميل:Zarinsabab668@yahoo.com

تلفن : 08432237954

  برنامه های توانمند سازی
   کتب تالیفی اعضای گروه
   مقالات اعضای هیات علمی
   

 

جستجو