برنامه کارآموزی

 

 

 برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

 

برنامه کار آموزی اصول و مهارت های پرستاری دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاری

 

کارآموزی سلامت فرد و جامعه دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاری

 

کارآموزی بزرگسالان سالمندان (1) دانشجویان ترم سوم کارشناسی پرستاری

 

کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان ترم سوم کارشناسی پرستاری( آقایان)

 

کارآموزی سلامت فرد و خانواده دانشجویان ترم سوم کارشناسی پرستاری

 

 

 برنامه کارآموزی مادران و نوزادان دانشجویان ترم سوم کارشناسی پرستاری(خانم ها)

 

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان (2) دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری

 

برنامه کارآموزی پرستاری بهداشت محیط دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری

 

 

برنامه کارآموزی اختلال مادران و نوزادان دانشجویان نرم چهارم کارشناسی پرستاری (خانم ها)

 

 

برنامه کارآموزی اختلال مادران و نوزادان دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری ( آقایان )

 

 

برنامه کارآموزی کودک سالم دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری

 

برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان (3) دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری

 

برنامه کارآموزی پرستاری بهداشت روان دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری

 

برنامه کارآموزی کودک بیمار دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری

 

برنامه کارآموزی اصول و فنون دانشجویان ترم دوم کاردانی فوریت پزشکی

 

برنامه کارآموزی نشانه شناسی دانشجویان ترم دوم کاردانی فوریت پزشکی

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم هفتم کارشناسی پرستاری

 

برنامه کارآموزی در عرصه ترم هشتم کارشناسی پرستاری

 

 نکات قابل توجه دانشجویان در عرصه پرستاری

جستجو