طراحی سایت

  برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 97

 برنامه مربیان مقیم

 

 برنامه کارآموزی اصول و مهارت ها دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاری روزانه


برنامه کارآموزی سلامت جامعه دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاری روزانه


کارآموزی بزرگسالان سالمندان (1) ترم سوم کارشناسی پرستاری روزانه


برنامه کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان (1) دانشجویان ترم 3 کارشناسی پرستاری روزانه


برنامه کارآموزی سلامت فرد و خانواده دانشجویان ترم سوم کارشناسی پرستاری روزانه


برنامه کارآموزی اختلالات مادرو نوزاد دانشجویان ترم 4 کارشناسی پرستاری


برنامه کارآموزی پرستاری کودک سالم دانشجویان ترم 4 کارشناسی پرستاری روزانه


برنامه کارآموزی پرستاری بهداشت محیط دانشجویان ترم 4 کارشناسی پرستاری روزانه


برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان (2) دانشجویان ترم 4 کارشناسی پرستاری روزانه


برنامه کارآموزی اختلالات مادران و نوزادان دانشجویان ترم 4 کارشناسی پرستاری روزانه


برنامه کارآموزی بهداشت روان دانشجویان ترم 6 کارشناسی پرستاری روزانه گروه (1)


برنامه کارآموزی بهداشت روان دانشجویان ترم 6 کارشناسی پرستاری روزانه گروه (2)


برنامه کارآموزی مراقبت ویژه دانشجویان ترم 6 کارشناسی پرستاری روزانه  گروه (1)


برنامه کارآموزی مراقبت وِیژه  دانشجویان ترم 6 کارشناسی پرستاری روزانه گروه (2)


برنامه کارآموزی مشکلات شایع دانشجویان ترم 6 کارشناسی پرستاری روزانه گروه (1)


برنامه کارآموزی مشکلات شایع دانشجویان ترم 6 کارشناسی پرستاری روزانه گروه (2)


برنامه کارآموزی تروما 1 دانشجویان ترم 3 کاردانی فوریت پزشکی


برنامه کارآموزی فوریت داخلی (1) دانشجویان ترم سوم کاردانی فوریت پزشکی


کارآموزی در عرصه ترم 8 پرستاری


 برنامه کارآموزی پرستاری دانشجویان ترم دوم کارشناسی پیوسته هوشبری


برنامه کارآموزی اصول و فنون دانشجویان ترم دوم کارشناسی پیوسته مامایی


برنامه کارآموزی کودکان دانشجویان ترم چهارم مامایی


برنامه کارآموزی مدیریت ترم 8 مامایی


برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان ترم 8 کارشناسی پرستاری


جستجو