حداقل

 


نسخه  نهایی  برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری و فوریت پزشکی جهت اطلاع دانشجویانبرنامه مربیان مقیم

حداقل

 

برنامه کارآموزی سلامت جامعه دانشجویان ترم 2 کارشناسی پرستاری


برنامه کارآموزی بزرگسالان سالمندان (1) دانشجویان ترم 3 کارشناسی پرستاری


برنامه کارآموزی بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان ترم 3 کارشناسی پرستاری روزانه

 

برنامه کارآموزی سلامت فرد و خانواده دانشجویان ترم 3 کارشناسی پرستاری


برنامه کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (3) دانشجویان ترم 5 کارشناسی پرستاری گروه (1)


برنامه کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (3) دانشجویان ترم 5 کارشناسی پرستاری گروه (2)


برنامه کارآموزی بهداشت روان دانشجویان ترم 5 کارشناسی پرستاری گروه (1)


برنامه کارآموزی بهداشت روان دانشجویان ترم 5 کارشناسی پرستاری گروه (2)


برنامه کارآموزی کودکان دانشجویان ترم 5 کارشناسی پرستاری گروه (1)


برنامه کارآموزی کودکان  دانشجویان ترم 5 کارشناسی پرستاری گروه (2)


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم 7 کارشناسی پرستاری


برنامه کارآموزی در عرصه  دانشجویان ترم 8 کارشناسی پرستاری


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان ترم 4 کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی


برنامه کارآموزی در عرصه ترم 4 کاردانی فوریت پزشکی


برنامه کارآموزی اصول و فنون و مراقبت ها دانشجویان ترم 2 کاردانی فوریت پزشکی


برنامه کارآموزی نشانه شناسی دانشجویان ترم 2 کاردانی فوریت پزشکی


برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت دانشجویان ترم 4 کارشناسی ناپیوسته مامایی


برنامه کارآموزی در عرصه نوزادان ویژه دانشجویان ترم 4 کارشناسی ناپیوسته مامایی


برنامه کارآموزی نوزادان ویژه دانشجویان ترم 7 کارشناسی پیوسته مامایی


برنامه کارآموزی نشانه شناسی دانشجویان ترم 3 کارشناسی پیوسته ماماییجستجو