نشانی:ایلام، بانگنجاب، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده پرستاری مامائی
   
ايميل :nursingcollege@medilam.ac.ir 

   

 

نام واحد شماره تماس
دفتر ریاست دانشکده 08432227123   
دفتر معاون آموزشی پژوهشی دانشکده 08432237954
دفتر معاون اداری مالی دانشکده 08432237954
دفتر آموزش دانشکده 08432227116

 

 

 

جستجو