طرح درس پرستاری

 طرح درس ترم 1 کارشناسی پرستاری

1- اصول و مهارت های پرستاری

2- طرح درس فیزیولوژی   

3- اندیشه اسلامی (1)

4- زبان پیش

5- بیوشیمی

6- فیزیولوژی عملی


 طرح درس  ترم 2 کارشناسی پرستاری

1- اصول و مهارت های پرستاری

2- پرستاری سلامت جامعه


طرح درس ترم 3 کارشناسی پرستاری

1- فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

 2- بزرگسالان سالمندان (1)-


طرح درس ترم 5 کارشناسی پرستاری 

1-پرستاری بزرگسالان سالمندان (3)- دکتر تقی نژاد

 2- پرستاری بزرگسالان سالمندان (3)- دکتر شوهانی

3- اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای - دکتر شوهانی

4- اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای - دکتر مظفری

5- روان (1) - گروه 1 کارشناسی پرستاری- دکتر اطاقی

6- روان (1) - گروه 2 کارشناسی پرستاری- دکتر اطاقی

7- پرستاری بزرگسالان سالمندان (3)- آقای بسطامی

8- پرستاری کودک بیمار- دکتر اطاقی


طرح درس ترم 2 کاردانی فوریت 

1- تروما (1)

2- احیا قلبی و ریوی

3-جابه جایی و حمل بیمار

4-فوریت محیطی

5- نشانه شناسی (بررسی وضعیت سلامت )


طرح دوره  ژنتیک و ایمنولوژی  

جستجو