طراحی سایت
طرح درس پرستاری

 - طرح دوره فیزیولوژی عملی - دکتر ملکی


 -طرح دوره اصول و فنون پرستاری دانشجویان ترم یک کارشناسی پرستاری - خانم محمد نژاد


 -طرح دوره آمار حیاتی - دکتر صیدخانی


طرح دوره ژنتیک و ایمونولوژی - دکتر حسین زاده - آقای بسطامی

 

  طرح دوره اخلاق پرستاری و ارتباطات حرفه ای - دکتر اطاقی


- طرح دوره اورژانس های محیطی دانشجویان ترم دوم کاردانی فوریت پزشکی - خانم محمد نژاد


 طرح دوره فیزیولوژی عمومی دانشجویان کارشناسی فوریت پزشکی - دکتر انوری


- طرح دوره فوریت های تروما پیشرفته دانشجویان کارشناسی فوریت پزشکی - خانم محمد نژاد


 طرح دوره پرستاری سلامت جامعه دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاری - دکتر آزادی


طرح دوره پرستاری بزرگسالان سالمندان(1) دانشجویان ترم سوم پرستاری -دکتر شوهانی


 طرح دوره سلامت فرد و خانواده دانشجویان ترم سوم کارشناسی پرستاری - دکتر اعظمی


طرح دوره کارآموزی سلامت فرد و خانواده دانشجویان ترم سوم پرستاری - دکتر اعظمی


طرح دوره بهداشت جامعه 3 دانشجویان ترم چهارم پرستاری - دکتر آزادی


 طرح دوره بهداشت روان (1) دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری - دکتر اطاقی


طرح دوره بزرگسالان سالمندان (1) دانشجویان ترم سوم کارشناسی پرستاری - دکتر رئیسی فر


-طرح دوره بزرگسالان سالمندان (2) دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری - دکتر رئیسی فر

 

طرح دوره بزرگسالان سالمندان (2) دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری-دکتر شوهانی


طرح دوره بزرگسالان سالمندان (2) دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پرستاری - دکتر تقی نژاد


 طرح دوره بزرگسالان سالمندان (3) دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری-دکتر شوهانی


طرح دوره بزرگسالان سالمندان (3) دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری - دکتر تقی نژاد


- طرح دوره بزرگسالان سالمندان (3) دانشجویان ترم پنجم کارشناسی پرستاری - دکتر رئیسی فر


 طرح دوره روش تحقیق دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر شوهانی


 طرح دوره مهارت های مطالعه دانشجویان کارشناسی پرستاری - خانم کاوری زاده


- طرح دوره بررسی وضعیت سلامت دانشجویان کارشناسی پرستاری - خانم محمد نژاد


 


 

جستجو