نام و نام خانوادگي: دکتر افسانه رئیسی فر

مقطع تحصيلي : دکترا

رتبه دانشگاهی: استادیار
رشته تحصيلي :پرستاری داخلی جراحی

 

 

 

شرح وظایف مدیر گروه
جستجو