شماره: 38706
1401/03/28
بازدید مدیر گروه مامایی از کاراموزی دانشجویان مامایی

بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی

در روز دوشنبه  مورخ  23/3/1401، بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی های دانشجویان در بخش های مختلف بیمارستان آیت طالقانی(ره) با هدف بررسی اجرای آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای و بررسی مسائل و مشکلات آموزش در بالین و بررسی صحت و نحوه تکمیل آمار زایمانی توسط دانشجویان مامایی  انجام گردید

حق انتشار محفوظ است ©