طراحی سایت
مسئول استاد مشاور دانشکده

نام و نام خانوادگي: ملوک جعفر پور
مقطع تحصيلي : کارشناس ارشد

رتبه دانشگاهی: مربی
رشته تحصيلي :مامائی
تلفن : 08432237954

email:jafarpour@gmail.com

 

جستجو