طراحی سایت
كاركنان

ردیف

نام و نام خانوادگي

سمت

1
فریده دشتبانی
مسئول آموزش
 
2
فهیمه رحیمی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
 
3
روضان مرادی
مسئول بایگانی
 
4
جلیل آزادی
مسئول حسابداری
5
صفیه کرمعلی پور
مسئول دبیرخانه
 
6
مهدی زرین سبب
کارشناس پژوهش - کارشناس دفترمجله
7
عيسي كرم بيگي
مسئول امور دانشجويي- روابط عمومی
8   مراد میر حسینی
 مسئول امور عمومی
 9  فاطمه جعفرزاده
 مسئول دفتر ریاست دانشکده
جستجو