كاركنان

ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

پست سازماني

برنامه کاری
1
فريدون صابري نژاد
پرستاري
مربي
کلیک کنید
2
شيدا ايماني
پرستاري
مربي
کلیک کنید
3
پروين احمدي
پرستاري
مربي
کلیک کنید
4
فروزان كامران
پرستاري
مربي
5
ناهيد منصور پور
مامائي
مربي
کلیک کنید
6
بتول سليمان نژاد
مامائي
مربي
 
7
مریم دلشادی
پرستاری
مربی
  کلیک کنید
 
8
سارا محمدنژاد
پرستاری سالمندان
مربی
  کلیک کنید
 
9
صدیقه کریمی
مامایی
مربی
 کلیک کنید
 
10
زلیخا کرم اللهی
مامایی
مربی
  کلیک کنید
 
11
ملیحه اکبری
مامایی
مربی
  کلیک کنید
12
فریده دشتبانی
پرستاری
کارشناس آموزش
  کلیک کنید
 
13
فهیمه رحیمی
 
کارشناس تحصیلات تکمیلی
  کلیک کنید
 
14
نازنین رضایی
مامائی
کارشناس گروه
  کلیک کنید
 
15
روضان مرادی
 
مسئول بایگانی
  کلیک کنید
 
16
جلیل آزادی
 
مسئول حسابداری
  کلیک کنید
18
صفبه کرمعلی پور
 
مسئول دبیرخانه
کلیک کنید
 
19
مهدی زرین سبب
آموزش
مسئول سایت/کارشناس دفترمجله
  کلیک کنید
20
عيسي كرم بيگي
مدیریت
مسئول امور دانشجويي

  کلیک کنید

 

 21   مراد میر حسینی
   مسئول امور عمومی
 
جستجو