X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 آذر 1400

  بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان طالقانی(ره)

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه  23/9/1400مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بخش های مختلف بیمارستان آیت طالقانی(ره) بازدید نمودند در این بازدید ضمن بررسی کیفیت آموزش بالینی در مورد مسائل و مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز