X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 11 دی 1400

  برگزاري مراسم نمادين روپوش سفيد

امتیاز: Article Rating

به منظور نهادينه كردن اخلاق حرفه اي در دانشجويان جديدالورود رشته هاي پرستاري، مامايي و فوريت هاي پزشكي، مراسم نمادين روپوش سفيد در تاريخ 06/10/1400 در فضاي باز پرديس 2 برگزار گرديد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز