X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 07 خرداد 1401

  برنامه هفتگی دانشکده پرستاری و مامایی از 7 تا 11 خرداد 1401

امتیاز: Article Rating

تاريخ / ساعت

عنوان

مجري

رديف

در طول هفته

بازديد از كارآموزي دانشجويان

رياست دانشكده

1

در طول هفته

بازديد از كارآموزي دانشجويان توسط معاون آموزشي دانشكده

معاون آموزشي

2

يكشنبه 8 / 3 / 1401

دوشنبه 9 / 3 / 1401

در طول هفته

شوراي گروه پرستاري

بازديد از محل كارآموزي توسط مدير گروه

اجراي كارگاه هاي توانمندسازي جهت دانشجويان ترم هشتم پرستاري

مدير گروه پرستاري

3

در طول هفته

تنظيم نهايي برنامه امتحانات

ابلاغ امتحانات براي اساتيد مربوطه

اداره آموزش

4

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز