X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 خرداد 1401

  برنامه هفتگی دانشکده پرستاری و مامایی از 28 خرداد لغایت 1 تیر 1401

امتیاز: Article Rating

رديف

مجري

عنوان

تاريخ / ساعت

1

رياست دانشكده

پيگيري خريد مولاژ آموزشي مورد نياز جهت مجوز پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي

پيگيري خريد كتاب هاي مورد نياز جهت مجوز پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد مامايي

پيگيري فرمت پيشنهادي گروه آموزشي برتر دانشگاه

در طول هفته

2

معاون دانشكده پرستاري و مامايي

بازنگري برنامه استراتژيك دانشكده

برگزاري جلسات هماهنگي كارگروه هاي محوله به دانشكده

بازديد از كار آموزي دانشجويان در بيمارستان ها

پيگيري سرمايش سالن آزمون الكترونيك

در طول هفته

3

مدير گروه مامايي

بازديد از كارآموزي دانشجويان در بيمارستان ها

در طول هفته

4

آموزش

برگزاري آزمونهاي پايان ترم

مكاتبه در زمينه معرفي اساتيد نيم سال اول 1401-1402

در طول هفته

 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز