X

دفتر توسعه آموزش دانشكده

 دفتر توسعه آموزش ( Educational Development Office: EDO )دانشكده، مسئوليت  ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC  ، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.


ساختار (EDO)


دفاتر توسعه آموزش تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت و کمیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل می شود و اعضای آن عبارتند از:

- مسئول EDO         

-معاون آموزشی دانشکده                                           

- معاون پژوهشی دانشکده 

- مدیران گروه های آموزشی                                  

- مسئول تحصیلات تکمیلی  

  - حداقل سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده       

               

 

مأموريت و اهداف تشکیل (EDO)

ماموریت دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان یکی از مجموعه های دانشکده پرستاری و مامایی ارتقای کمی و کیفی فرآیند آموزش مي باشد. دفتر توسعه آموزش با همكاري اعضاء هيات علمي و كارشناسان دانشکده و دانشگاه و با استفاده از يافته‌هاي پژوهش‌هاي آموزشي در باره چگونگي بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي، به بازانديشي، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد. لذا براي نيل به اين اهداف فعاليت‌هاي خود را عمدتا در محورهاي زير متمركز نموده است:

  • توسعه فلسفه های نوین در حیطه های آموزش پزشکی
  • توانمندسازی اعضاء هیأت علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استانداردهای موجود
  • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی براساس نیازهای جامعه
  • سازماندهی، هدایت، نظارت و انجام پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی
  • سازماندهی، هدایت، نظارت و اجرای سنجش دانشجویان و برنامه های آموزشی

 

  شرح وظایف دفتر توسعه دانشکده (EDO)

1- هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آن ها به نیازهای سلامت جامعه

2- سازماندهی،برنامه ریزی،اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضا هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3- هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای یاددهی یادگیری

 4- هدایت ، اجرا ، نظارت بر روش های نوین آموزش و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

5-هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران

6- هدایت، ارائه و نظارت بر آموزش های مرکز مهارت بالینی دانشگاه

 7- هدایت ، اجرا و نظارت بر فرایند های شناسایی ، جذب و بهره وری استعداد های درخشان

8- هدایت ، تصویب ، تامین بودجه و نظارت بر طرح های پژوهش در آموزش

9- هدایت، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10-هدایت،هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی براساس آیین نامه مربوطه

11-نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر آموزش نابغه

12-ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه

13- ارائه مشاوره، همکاری و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14-شرکت در جلسات،شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط ومقررات دانشگاه و معاونت آموزشی