X

رسالت و اهداف

کمیته ها کمیته برنامه ریزی درسی رسالت و اهداف

رسالت کمیته:

رسالت این کمیته توسعه برنامه ریزي درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهاي روز آموزش

علوم پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور، انطباق برنامه هاي درسی با سرفصل دروس ارائه

شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انطباق برنامه هاي درسی با نیازهاي جامعه و انطباق

برنامه هاي درسی با وظایف آینده دانشجویان می باشد

.

هدف اصلی کمیته:

هدف اصلی کمیته برنامه ریزي درسی پاسخگو بودن برنامه هاي آموزشی دانشکده از طریق نظارت بر روند

راه اندازي رشته هاي جدید و طراحی برنامه درسی آن رشته و نیز بهبود برنامه هاي درسی از طریق

بازنگري برنامه ها ي تدوین شده می باشد.