X

فعالیت ها و وظایف

کمیته ها کمیته برنامه ریزی درسی فعالیت ها و وظایف

فعالیت ها و وظایف کمیته:

  1. نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه هاي درسی رشته هاي مختلف
  2. در دانشکده
  3. نظارت بر تدوین مقررات و برنامه هاي درسی رشته هاي مختلف در دانشکده
  4. نظارت بر ارایه طرح دروس و ارایه بازخور به نگارنده طرح درس در دانشکده
  5. نظارت بر فرایند تدوین درسنامه ها در دانشکده
  6. بررسی بازخورها در رابطه با آموزش مجازي واحدهاي آموزشی در دانشکده
  7. برنامه ریزي بر تدوین و بازنگري لاگ بوك ها در مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده