اطلاعیه

 

 

                                                                                      

 

جهت دسترسی به لاگ بوک و برنامه کارورزی به قسمت امور آموزشی گروه پرستاری مراجعه نمایید.

 

 

 

 دستورالعمل اجرایی آیین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین

 

لیست کار گاه های اجباری دانشجویان کارشناسی پرستاری

 

 

 

جستجو